O nas

Tradycje

Nasze tradycje sięgają 1908 roku, kiedy to na terenie Wolbromia została utworzona fabryka wyrobów gumowych, która w okresie późniejszym przejęła nazwę Wolbromskie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil".

W roku 1992 ma miejsce podział WZPG "Stomil".
W wyniku podziału rozpoczyna działalność Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych "Stomil" Wolbrom.
Staje się ona samodzielnym podmiotem gospodarczym w dniu 01.03.1992 roku.

Następną znaczącą datą w dziejach fabryki jest 01.05.1994, kiedy po zakończeniu prywatyzacji
Fabryki Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych "Stomil"
powstaje Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych "Fagumit" Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENIE

Nasze wieloletnie doświadczenie oraz ugruntowana pozycja największego producenta węży średnio i niskociśnieniowych w Polsce gwarantuje naszym krajowym i zagranicznym kontrahentom wysoką jakość wyrobów i stabilność współpracy.

Oferujemy ponad 50 rodzajów węży ssawnych i tłocznych oraz PCV,
które spełniają wymagania Polskich i Europejskich Norm i znajdują szerokie zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu, np.: motoryzacja, rafinerie, huty, kopalnie, stocznie, zakłady chemiczne i spożywcze oraz rolnictwie i ogrodnictwie.
Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne uprawnienia co w połączeniu z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 potwierdza wysoką jakość naszych wyrobów. Fabryka posiada duże możliwości w zakresie produkcji wyrobów specjalnego przeznaczenia.

MISJA

Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników rozwijamy dobre relacje z Klientami. Współpracujemy z naszymi Klientami w celu dostarczania na rynek wyrobów w efektywnej ekonomicznie relacji jakości i ceny. Jesteśmy zaufanym partnerem handlowym. Łączymy wieloletnie doświadczenie oraz tradycję z otwartym podejściem zorientowanym na spełnienie indywidualnych oczekiwań naszych Klientów i Partnerów Handlowych.

 

WIZJA

Utrzymujemy jedną z wiodących pozycji producentów węży gumowych i tworzywowych na rynku krajowym. Pragniemy uzyskać status cenionego i preferowanego producenta węży gumowych także zagranicą. Znanego z budowania trwałych i elastycznych relacji z Klientem.

 

KODEKS ETYCZNY

Poniższy kodeks jest stosowany w firmie, aby utrwalać otwartą i przyjazną współpracę dla dobra firmy i jej pracowników. Dzięki temu zyskujemy zaufanie wśród naszych partnerów biznesowych, a także szacunek, pomoc i atmosferę współpracy bez względu na zajmowane stanowisko.

* Dbam o wizerunek firmy i czuję się za nią odpowiedzialny,

* W żadnym wymiarze swojego postępowania nie działam w sposób sprzeczny z interesem Firmy,

* Współpracuję z pozostałymi członkami organizacji, rozumiejąc zależność sukcesu firmy od satysfakcji jej Klientów,

* Działam profesjonalnie. Wykonuję swoje obowiązki sumiennie i rzetelnie niezależnie od własnych emocji,

* Działam zgodnie z procedurami organizacyjnymi,

* Przestrzegam obowiązujących norm i regulacji prawnych,

* Otrzymuję i przekazuję upominki w sposób jawny,

* Ponoszę odpowiedzialność za swoje decyzje,

* Moje postępowanie jest zawsze jawne, przejrzyste i zrozumiałe,

* Budując swoją pozycję w firmie nie szkodzę nikomu,

* Nie ujawniam i nie wykorzystuję informacji pozyskanych w związku z pracą na niekorzyść Firmy i jej pracowników,

* Chętnie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem,

* Dbam o własny rozwój zawodowy i osobowy.

Poprzez stosowanie kodeksu FAGUMIT Sp. z o. o., zarówno w relacjach zewnętrznych i wewnętrznych ze wszystkimi stronami zainteresowanymi podkreśla znaczenie dla organizacji uniwersalnych zasad i wartości: sumienności, pracowitości, uczciwości, obowiązkowości, a także jakości w realizacji powierzonych zadań.

 

POLITYKA JAKOŚCI

Wizją "Fagumit" Sp.z o.o. jest utrzymanie wiodącej roli na rynku krajowym w produkcji węży nisko i średniociśnieniowych oraz zwiększenie pozycji w Unii Europejskiej i innych krajach.

 

"Fagumit" Sp.z o.o. wdraża wizję ustanawiając cele strategiczne firmy i plan ich realizacji.

 

Cele strategiczne firmy:

- Realizacja przyjętej strategii i rozwoju Fabryki wynikająca z programu zamierzeń na rok 2012 i następne;

- Wdrażanie nowych technologii produkcji dla doskonalenia procesów wytwórczych oraz zwiększenia oczekiwań i zadowolenia Klientów z produkowanych przez FAGUMIT wyrobów;

- Modernizacja parku maszynowego dla zapewnienia zdolności produkcji oraz poprawy poziomu jakości;

- Zwiększanie świadomości personelu związane z ukierunkowaniem orientacji na Klienta pod kątem jego oczekiwań, życzeń, potrzeb i spełnienia wymagań dotyczących wyrobu.

 

Realizacja poprzez:

- Rozszerzanie i dostosowywanie do oczekiwań oferty produkowanych wyrobów;

- Ciągłą ocenę przez Najwyższe Kierownictwo skuteczności osiągania celów w ramach przeglądów Systemu Jakości;

- Rozwijanie i ciągłe doskonalenie SZJ;

- Stałe szkolenie personelu.

 

Zarządzanie Jakością odbywa się poprzez stosowany i utrzymywany System Zarządzania Jakością, zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009, ukierunkowany na Klienta i podejście procesowe wraz z ciągłym doskonaleniem jego skuteczności.

 

Zarząd zobowiązuje się do zabezpieczenia środków niezbędnych dla skutecznej realizacji Systemu Zarządzania Jakością oraz do uświadamiania znaczenia spełnienia wymagań przepisów prawnych i innych.

 

Kierownictwo Fabryki Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych zapewnia, że mpolityka jakości jest zrozumiała, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji.

 

Adekwatność polityki Jakości jest okresowo oceniana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fundusze Europejsie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Szanowni Państwo

Z przyjemniścią informujemy, że Firma Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych FAGUMIT Sp. z o.o. zrealizowała projekt "Przygotowanie planu rozwoju eksportu firmy Fagumit Sp. z o.o." w ramach Działania 6.1 "Paszport do Eksportu" Programu Operacujnego Innowacyjna Gospodarka.

NAZWA WNIOSKODAWCY: Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych FAGUMIT Sp. z o.o.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 15 375,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 10 000,00 PLN
UDZIAŁ ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 85% wartości dofinansowania tj. 8500,00 PLN
OKRES REALIZACJI: 01.07.2011-30.11.2011

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych FAGUMIT Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację 2 etapu działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt będzie współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.